Kommunikation och marknadsföring

Kommunikativ plattform

Som grund till alla uppdrag ligger såklart en kommunikativ plattform – där jag har gjort en problemanalys, varför ska en reklamkampanj genomföras? Jag har även funderat kring val av målgrupp, vem kan vara intresserad av just denna produkt? Och för att nå ut till just den målgruppen, har jag även funderat kring valet av media, var hittar vi dem?

När dessa grundläggande frågor har besvarats, fortsätter arbetet med att välja argument. Vad är det vi ska informera om? Finns det fler argument, behöver de rangordnas? Sedan ska vi välja tidpunkt, när ska kampanjen genomföras?

Att inledningsvis undvika kostnadsram/budget är en fälla som är lätt att hamna i. Men det är att bita sig själv i svansen, man kan inte göra en kampanj utan att veta hur mycket det får kosta. Ju tydligare budget man har från början, ju lättare är det att planera – och man slipper kompromissa i slutänden. Det blir sällan bra.

Slutligen sätts ett mål för reklamen upp. Det är viktigt att man under idé och utformningsarbetet verkligen vet vad man ska kommunicera, och varför.

 

Marknadsföring

Jag märker att vissa blandar ihop marknadsföring med försäljning. Men det är ju helt olika saker, försäljning går ut på att få kunderna att köpa den produkt eller tjänst som företaget producerar. Marknadsföring däremot, innebär att man först lyssnar på vad marknaden vill ha, och sedan försöker uppfylla de önskningarna.

 

Affärs- och marknadsplan

Om företaget inte har en affärsplan och en marknadsplan, hjälper jag till med det. Affärsidén »skriver sig själv« när jag ställer inledande frågor till kunden: beskriv din produkt/tjänst. Vem är kunden, och varför ska de köpa av dig? Var finns kunderna? Hur ser framtiden ut? Vad skiljer era produkter/tjänster från konkurrenternas? Vad har ni som inte de har? En affärsplan ska beskriva affärsidén, hur verksamheten ska fungera, vad företaget har för framtidstänk, vilket mål man har med verksamheten och hur man har tänkt att nå dit.

En marknadsplan startar som regel med en nulägesanalys. Här redogör man för hot och möjligheter från omvärlden, och hur rustat företaget är för dessa. Hot finns alltid, det kan till exempel vara människors ändrade vanor och värderingar, eller hur nya lagar förändrar villkoren för ett företag. Som regel finns det alltid lika stora möjligheter som hot, bara man är lyhörd och beredd på förändringar. Med nulägesanalysen som grund går man igenom de olika marknadssegment man bearbetar.

Sedan kommer frågan vilka mål man ska arbeta mot – på kort sikt och långsiktigt. När man fastställt dessa övergår man till en redogörelse för de aktiviteter som behöver genomföras för att nå målen. Varje sådan aktivitet ska ha en prislapp: vilka intäkter den förväntas ge och vilka kostnader det innebär. Man måste även ha inbyggda kontrollstationer sa att man kan stämma av om man lyckas eller inte.

En guru inom marknadsföring, Philip Kotler talar om de 4 P:na – Product, Price, Place, Promotion – den sk marknadsmixen, alltså de medel man har att konkurrera med när man ska sälja en produkt eller tjänst. Först av allt, du måste kunna erbjuda en produkt som tillräckligt många vill ha. Priset kan antingen vara högt eller lågt, huvudsaken är att många vill betala. Sedan ska produkten/tjänsten nå målgruppen som ska bearbetas.